Kasvattajasitoumus


Hyväksytty SKL-FKK:n valtuustossa 30.05.2010 ja tarkennettu 20.11.2010. Astuu voimaan 01.01.2011.

Sitoudun koiranpidossani ja koirankasvatuksessani noudattamaan seuraavia Suomen Kennelliiton mää-
rittelemiä periaatteita, jotka samalla ovat edellytyksenä kennelnimen saamiseksi.

1. Hyväksyn liiton tarkoituksen, joka on seuraava:

Suomen Kennelliiton tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä. Lisäksi
Kennelliitto edistää terveiden ja hyväluonteisten, käyttöominaisuuksiltaan, rakenteeltaan ja ulkomuodol-
taan rodunomaisten koirien kasvattamista. Liitto edistää myös koirien hyvinvointia sekä koiranpidon
edellytyksiä.

Olen selvillä siitä, että Kennelliiton säännöt, ohjeet (erityisesti koirarekisteriohje) ja määräykset koske-
vat minua.

2. Olen selvillä eläinsuojelulain ja järjestyslain sekä muiden koiria koskevien lakien, asetusten ja määrä-
ysten sisällöstä. Huolehdin siitä, että koirani saavat riittävästi ravintoa ja huolenpitoa. Pidän koiriani asi-
anmukaisissa tiloissa ja huolehdin niiden riittävästä liikunnasta. Huolehdin siitä, ettei koiranpidostani ai-
heudu kohtuutonta haittaa ympäristölle.

3. Kasvatan rekisteröintikelpoisia koiria. Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia koiria, jotka
ovat käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja rotumääritelmän mukaisia.

4. Perehdyn kasvattamiini rotuihin niin, että tunnen hyvin niiden voimassa olevat rotumääritelmät ja käyt-
tötarkoitukset. Jalostukseen käyttämäni koirat ovat sopivan ikäisiä, terveitä ja hyväkuntoisia sekä luon-
teeltaan, ulkomuodoltaan ja muilta ominaisuksiltaan käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja rotumääritel-
män mukaisia.

5. En salaa koirieni vikoja ja sairauksia. Annan avoimesti tietoa koirieni ominaisuuksista. Luovutan Ken-
nelliitolle omistamieni ja mahdollisuuksien mukaan myös kasvattamieni koirien terveystutkimustulokset
ja suostun niiden julkaisemiseen.

6. Rekisteröin ja tunnistusmerkitsen pentueeni Kennelliiton voimassaolevan koirarekisteriohjeen mukai-
sesti.

7. Luovutan pennut hyvän kauppatavan ja voimassaolevan koirarekisteriohjeen mukaisesti terveinä, hyvä-
kuntoisina ja tunnistusmerkittyinä.

8. Myydessäni koiran teen siitä kirjallisen sopimuksen Kennelliiton vahvistamaa lomaketta käyttäen tai
muuten kirjallisena samansisältöisenä. Kauppahintaan sisältyy rekisteritodistus ja kirjalliset hoito-oh-
jeet. Jos Kennelliitto poistaa myymäni koiran rekisteristä, palautan kauppahinnan.

9. Myydessäni koiran neuvon uutta omistajaa tekemään omistajailmoituksen Kennelliittoon.

10. Luovuttaessani koiran sijoitukseen niin, että jalostusoikeus säilyy minulla, teen tästä kirjallisen sopi-
muksen Kennelliiton "Sopimus koiran sijoituksesta" -lomaketta käyttäen tai muuten kirjallisena saman-
sisältöisenä.

11. Mikäli välitän muiden kasvattamia/omistamia koiria, noudatan tämän sitoumuksen määräyksiä ja
huolehdin siitä, että koirat ovat rekisteröityjä ja tunnistusmerkittyjä.

12. Suostun siihen, että Kennelliiton valtuuttamat henkilöt voivat opastaa ja neuvoa koirieni pidossa ja
hoidossa, suorittaa kennelneuvontakäyntejä sekä ottaa polveutumismäärityksiin tarvittavia näytteitä koi-
rista.

13. Tämä sitoumus on voimassa Kennelliiton jäsenyydestä riippumatta, ellen sitä kirjallisesti irtisano.Alkuun